Meer zicht op ouders

Het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau Meer zicht op ouders ‘toont aan dat ruim een op de tien ouders te maken heeft met een stapeling van zorgen of problemen op tenminste drie levensdomeinen. Deze ouders hebben niet alleen zorgen over de opvoeding of ontwikkeling van hun kinderen, maar hebben ook geldzorgen of zitten in een sociaal isolement.’ Daarmee onderstreept het rapport het belang van domeinoverstijgend werken.